RMK korraldab eelläbirääkimistega pakkumise kasvava metsa raadamise õiguse müügiks

Pakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord” §16 „Müük eelläbirääkimistega pakkumisel“. 

Eelläbirääkimistega pakkumise objekt:

RMK Harjumaa metskonna objekt Harjumaal Rae vallas Soometsa kinnistul kvartalil VI081 katastritunnus 65301:002:0502 võsa ja kasvava metsa raadamiseks, sh kokkuveoks ja väljaveoks, pindala 26,45 ha, hinnanguline kogutagavara  2274 m3;

Pakkumisel oleva objekti tingimused ja pakkumuse vormi leiad siit (MS Excel).

Pakkumuse saab esitada müügiobjektile tervikuna, mitte selle osadele.

Pakkumisel müüdava võsa ja kasvava metsa raadamine ja metsamaterjali kokkuvedu peab toimuma ajavahemikul 23. veebruar 2015 – 28. veebruar 2016 ning laoplatsid korrastatud hiljemalt 31. märts 2016.

Eelläbirääkimistega pakkumisel võivad osaleda kõik isikud, kes:

• on 11. veebruari 2015. a seisuga täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on saabunud;

• on allkirjaga kinnitanud oma nõusoleku pakkumise tingimustega.

Eelläbirääkimistega pakkumisel osaleda soovival isikul esitada vormikohane pakkumus kinnises ümbrikus hiljemalt 11. veebruar 2015. a kell 10:00 müügi korraldajale aadressil Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Ümbrikule kirjutada märgusõnad “Eelläbirääkimistega pakkumus”. Digitaalselt allkirjastatult võib pakkumuse esitada hiljemalt 11. veebruar 2015. a kell 10:00 e-postiga aadressile puiduturustus@rmk.ee .

Vormikohane pakkumus  peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • pakkuja nimi, registrikood, aadress ja sidevahendid (sh  e-posti aadress);
  • allkirjaga kinnitatud nõusolek pakkumise tingimustega;
  • võsa ja kasvava metsa raadamise õiguse esmane ostuhinna pakkumus ilma käibemaksuta;
  • pakkumuse esitamise kuupäev, esindusõigust omava isiku nimi ja allkiri;
  • volikiri, kui esindusõigus ei ole tuvastatav äriregistrist.

Eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastavad pakkumused teinud osalejad.

Lõplikud pakkumused raadamise õiguse võõrandamiseks müügiobjektile, eduka pakkuja selgitamiseks, esitada hiljemalt 18. veebruar 2015. a kell 10:00 müügi korraldajale digitaalselt allkirjastatult e-postiga aadressile puiduturustus@rmk.ee

Pakkumise objektiga eelnev tutvumine:

  • Objektiga on kõigil huvilistel võimalik tutvuda iseseisvalt looduses. RMK poolne kontaktisik looduses objektiga tutvumiseks RMK Harjumaa metskonna metsnik-metsakorraldaja Kristjan Väli, tel 527 5625; e-post kristjan.vali@rmk.ee.

Pakkumused avatakse 11. veebruar 2015. a kell 10:15  müügi korraldaja aadressil Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.  Lisainformatsioon eelläbirääkimistega pakkumise kohta tel 514 2146,   e-post: ullar.rosin@rmk.ee.