Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku riigivara enampakkumise järgmiste hoonestatud kinnisasjade müügiks. Kirjalike pakkumiste esitamise tähtaeg on 25. aprillil 2016. a kell: 13.00. Pakkumised palume saata või tuua aadressile: RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Suletud ümbrikule märkida kindlasti „Kinnisvara enampakkumine ˗ mitte avada enne 25.04.2016 kell: 14.00“.

1. Harju maakond, Anija vald, Vetla küla, Kaldapealse kinnistu (suurusega 5171 m², sihtotstarbega elamumaa 100 %, registriosa nr 14352402, katastritunnusega 14002:003:0346) koos selle oluliste osadega (kordon nr 4, suurusega 97,1 m²). Alghind 27400 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 2740 eurot.  Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin. .

2. Harju maakond, Anija vald, Vetla küla, Männi kinnistu (suurusega  4767 m², sihtotstarbega elamumaa 100 %, registriosa nr 14352502, katastritunnusega 14002:003:0348) koos selle oluliste osadega (kordon nr 3, suurusega 149,9 m2). Alghind 28500 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 2850 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

3. Harju maakond, Padise vald, Keibu küla, Ristinina vaatetorni kinnistu (suurusega  188 m², sihtotstarbega riigikaitsemaa 100 %, registriosa nr 7024502, katastritunnusega 56201:001:0087) koos selle oluliste osadega (patrullimaja). Alghind 1700 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 170 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

4. Harju maakond, Padise vald, Madise küla, Madise vaatetorni kinnistu (suurusega 1936 m², sihtotstarbega elamumaa 100 %, registriosa nr 6954502, katastritunnusega 56202:001:0120) koos selle oluliste osadega (piilkonnamaja - suurusega 14,4 m²) alghinnaga 3100 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 310 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

5. Harju maakond, Tallinna linn, Pirita linnaosa, Narva mnt 201e kinnistu (suurusega   212 m², sihtotstarbega elamumaa 100 %, registriosa nr 26626901, katastritunnusega 78402:207:0005) koos selle oluliste osadega (garaaž, suurusega 96,8 m²). Alghind 17 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 1700 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

6. Harju maakond, Anija vald, Vetla küla, Teeääre kinnistu (suurusega 5126 m2, sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, registriosa nr 14376502, katastritunnusega 14002:003:0347) koos selle oluliste osadega (kontorihoone suurusega 168,1 m², keskuse puurkaev ja parkimisplats). Alghind  35 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 3500 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

7.Harju maakond, Kiili vald, Kangru alevik, Viirpuu tn 1 kinnistu (suurusega 12504 m2, sihtotstarbega elamumaa 100%, registriosa nr 5428702, katastritunnusega 30401:001:2238). Alghind  199 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks  19 900 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

8. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, L. Koidula tn 78a kinnistu (suurusega 521 m², sihtotstarbega tootmismaa 100 %, registriosa nr 5097408, katastritunnusega 51301:016:0003) koos selle oluliste osadega (kaevumaja, suurusega 9,1 m²). Alghind  200 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks  20 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

9. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Raja tn 8 (suurusega  2983 m², sihtotstarbega tootmismaa 100 %, registriosa nr 5095108, katastritunnusega 51301:007:0039) koos selle oluliste osadega (kaevumaja, suurusega 8,6 m²). Alghind  685 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks  69 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

10. Järva maakond, Türi vald, Rassi küla, Garaaži kinnistu (suurusega 7 113 m², sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, registriosa nr 2940936, katastritunnusega 27101:002:0099) koos selle oluliste osadega (garaaž-töökoda, suurusega   281,9m²). Alghind 7000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 700 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

11. Põlva maakond, Orava  vald, Riihora küla, Metsaveere kinnistu (suurusega 14930m², sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, registriosa nr 2745838, katastritunnusega 54701:001:0130) koos selle oluliste osadega (metskonna elumaja-kontor, suurusega 191,8   m², saun suurusega 26,1 m², kaev). Alghind 19 000  eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 1900 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

12. Põlva maakond, Orava  vald, Riihora küla, Kuuri kinnistu (suurusega 68 m², sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, registriosa nr 2747438, katastritunnusega 54701:002:0228) koos selle oluliste osadega (kuur, suurusega 22,5  m²). Alghind  500 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 50 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

13. Põlva maakond, Räpina vald, Raigla küla, Männisalu kinnistu (suurusega 6802 m², sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, registriosa nr 2668938, katastritunnusega 70703:004:0082) koos selle oluliste osadega (kontor-elamu, suurusega  375 m²). Alghind 23 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 2300 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

14. Tartu maakond, Laeva vald, Valmaotsa küla, Laeva kontori kinnistu (suurusega 15858 m², sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, registriosa nr 4711504, katastritunnusega 38301:002:0283) koos selle oluliste osadega (kontorihoone suurusega 317,7   m², metsaülema kordon-elamu suurusega 233,3 m² ja kaev). Alghind  60 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 6000 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin. 

Kõigi katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakenduses.

Enampakkumisel osalemise tingimused:

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus hiljemalt 25. aprilliks 2016. a kella 13.00.-ks aadressil RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Suletud ümbrikule märkida “Kinnisvara enampakkumine – mitte avada enne 25.04.2016 kell:14.00“ ning objekti nimetus, mille ostmiseks on pakkumine esitatud.

Pakkumises peavad sisalduma:

  • pakkuja nimi, aadress, kontakttelefon, kontakt e-meil ja isikukood/registrikood (juhul kui juriidiline aadress erineb postiaadressist, tuleb näidata ka postiaadress);
  • juhul kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleva pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise kohta;
  • nõusolek enampakkumisel osalemiseks enampakkumise teates esitatud tingi­mustel;
  • tõendid osavõtutasu ja ettemaksu tasumise kohta;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud ostusumma (eurodes täisarvuna). Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud ostusumma;
  • pakkumise esitaja allkiri.

Avalduse vorm enampakkumisel osalemiseks on kättesaadav ka RMK kodulehel www.rmk.ee/kuulutused/riigivara-muuk

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta õigusaktides või käesolevas teates esitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutse­mine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning enampakkumises ei osale.

Pakkumise tulemustest teatab korraldaja kirjalikult, e-posti teel kõigile osavõtjatele hiljemalt kol­me päeva jooksul kirjaliku enampakkumise tähtpäevast arvates. Kiri saadetakse pak­ku­mises näidatud e-posti- või postiaadressile.

Osavõtutasu ning ettemaks müügiobjekti osas tasuda hiljemalt 25.04.2016. a kella 12.00.-ks RMK arveldusarvele. Palume kindlasti märkida ka viitenumber.

makse saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus

arveldusarve nr: EE881010002021370008

makse selgitusse : Kinnisvara võõrandamine

viitenumber: 4000006880

Enampakkumisest osavõtjale, kes ei teinud parimat pakkumist, tagastatakse ettemaks viie päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu ei tagastata.

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise etteval­mis­tamise ja korraldamise kohta hiljemalt kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

RMK juhatus või nõukogu kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata hiljemalt viie päeva jooksul enampakkumise läbiviimise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale.

RMK müüb kinnistuid seisundis millises need on pakkumise tegemise hetkel. RMK ei vastuta kinnistul (s.h seal asuvate ehitiste) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest me ei ole ega pea olema teadlikud pakkumise tegemise hetkel ning pakkujal ei ole õigust esitada RMK vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses. RMK müüb kinnistuid seisukorras „nagu on“. RMK ei ole kursis kinnistutel asuvate ehitiste ehitustehnilise seisukorraga, pakkuja peab pakkumist tehes ja enampakkumise võitmisel kinnistute omandamisel arvestama ehitiste võimalike sanitaar- ja kapitaalremonttööde kuludega. RMK poolt müüdavatel ehitistel puuduvad energiamärgised.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva(d) ehitise(d), põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu ja seal asuvate ehitiste seisukorrast, suurusest ja piiridest (kui piirid on looduses tähistamata, siis piirimärkide puudumisest), kõigist kinnistul asuvatest kitsendustest ning juurdepääsudest ja ei oma seoses kinnistu, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises need on pakkumise tegemise hetkel.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on teadlik kinnistut sh ehitist koormavatest kõigist kolmandate isikute õigustest - sõlmitud üüri/rendilepingu(te)st, üüri/rendilepingu tähtajast ja muudest tingimustest, samuti asjaolust, et kui üürile/rendileandja võõrandab kinnistu pärast üüri/rendilepingu sõlmimist, lähevad üüri/rendilepingust tulenevad üürile/rendileandja õigused ja kohustused üle omandajale.

Enampakkumise võitjal – ostjal tuleb sõlmida notariaalne ostu-müügi- ja asjaõigusleping 60 päeva jooksul enampakku­mise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist, kas RMK arveldusarvele või notari deposiitarvele. Notaritasu ja riigilõivu lepingute sõlmimisel tasub ostja. Juhul kui ostjast tule­nevatel põhjustel selle tähtaja jooksul lepinguid ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja – ostja -  õiguse lepingu sõlmimiseks ning ettemaksu talle ei tagastata.

Täiendavat infot enampakkumise tingimuste kohta saab tööpäevadel RMK kinnisvaraosakonna juristilt  telefonil 676 7722 või 5232722 või e-posti teel: kinnisvara@rmk.ee.